การใช้เทคนิค fluorescence in situ hybridization (FISH) เพื่อศึกษาจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของกุ้งขาว (Penaeus vannamei)

บุญกอบ วิริยพงศ์สุธี, ดอกรัก ชัยสาร, สุภฎา คีรีรัฐนิคม, นุกูล อินทระสังขา, พูนสุข ประเสริฐสรรพ์, กิจการ ศุภมาตย์: การใช้เทคนิค fluorescence in situ hybridization (FISH) เพื่อศึกษาจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของกุ้งขาว (Penaeus vannamei). In: วารสารสงขลานครินทร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 27 (1), pp. 275-282, 2005.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @article{ChaisarnD-7,
  title = {การใช้เทคนิค fluorescence in situ hybridization (FISH) เพื่อศึกษาจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของกุ้งขาว (Penaeus vannamei)},
  author = {บุญกอบ วิริยพงศ์สุธี and ดอกรัก ชัยสาร and สุภฎา คีรีรัฐนิคม and นุกูล อินทระสังขา and พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ and กิจการ ศุภมาตย์},
  editor = {บุญกอบ วิริยพงศ์สุธี and ดอกรัก ชัยสาร and สุภฎา คีรีรัฐนิคม and นุกูล อินทระสังขา and พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ and กิจการ ศุภมาตย์},
  year = {2005},
  date = {2005-01-01},
  journal = {วารสารสงขลานครินทร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี},
  volume = {27},
  number = {1},
  pages = {275-282},
  keywords = {Penaeus vannamei., จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของกุ้งขาว., ระบบทางเดินอาหารของกุ้งขาว., เทคนิค fluorescence in situ hybridization (FISH).},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {article}
  }