การศึกษาโครงสร้างแบคทีเรียไนตริไฟอิงและแบคทีเรียดีไนตริไฟอิงในระบบเอสบีอาร์ที่บำบัดน้ำทิ้งที่มีความเค็มด้วยเทคนิค 16S rRNA

ดอกรัก ชัยสาร, จรรยารัตน์ พ่วงฟู, นุกูล อินทระสังขา : การศึกษาโครงสร้างแบคทีเรียไนตริไฟอิงและแบคทีเรียดีไนตริไฟอิงในระบบเอสบีอาร์ที่บำบัดน้ำทิ้งที่มีความเค็มด้วยเทคนิค 16S rRNA. ในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 5, กรุงเทพฯ, 2006, (วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2549).

Abstract

  BibTeX (Download)

  @conference{ChaisarnD-6,
  title = {การศึกษาโครงสร้างแบคทีเรียไนตริไฟอิงและแบคทีเรียดีไนตริไฟอิงในระบบเอสบีอาร์ที่บำบัดน้ำทิ้งที่มีความเค็มด้วยเทคนิค 16S rRNA},
  author = {ดอกรัก ชัยสาร and จรรยารัตน์ พ่วงฟู and นุกูล อินทระสังขา },
  editor = {ดอกรัก ชัยสาร and จรรยารัตน์ พ่วงฟู and นุกูล อินทระสังขา },
  year = {2006},
  date = {2006-01-01},
  booktitle = {ในการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 5},
  address = {กรุงเทพฯ},
  note = {วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2549},
  keywords = {ระบบเอสบีอาร์ที่บำบัดน้ำทิ้งที่มีความเค็มด้วยเทคนิค 16S rRNA., โครงสร้างแบคทีเรียดีไนตริไฟอิง., โครงสร้างแบคทีเรียไนตริไฟอิง.},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {conference}
  }