การตรวจสอบและติดตามแบคทีเรียกลุ่มไนตริฟายอิงและดีไนตริฟายอิงในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียนด้วยเทคนิค Fluorescent in situ hybridization

เกยูร คำคง, ดอกรัก ชัยสาร, ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร, นุกูล อินทระสังขา: การตรวจสอบและติดตามแบคทีเรียกลุ่มไนตริฟายอิงและดีไนตริฟายอิงในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียนด้วยเทคนิค Fluorescent in situ hybridization. ในการประชุมเกษตรวิชาการครั้งที่ 45, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ, 2007, (วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2550).

Abstract

  BibTeX (Download)

  @conference{ChaisarnD-3,
  title = { การตรวจสอบและติดตามแบคทีเรียกลุ่มไนตริฟายอิงและดีไนตริฟายอิงในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียนด้วยเทคนิค Fluorescent in situ hybridization},
  author = {เกยูร คำคง and ดอกรัก ชัยสาร and ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร and นุกูล อินทระสังขา},
  editor = {เกยูร คำคง and ดอกรัก ชัยสาร and ยงยุทธ ปรีดาลัมพะบุตร and นุกูล อินทระสังขา},
  year = {2007},
  date = {2007-01-01},
  booktitle = {ในการประชุมเกษตรวิชาการครั้งที่ 45},
  address = {มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ},
  note = {วันที่ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2550},
  keywords = {การตรวจสอบและติดตามแบคทีเรีย.แบคทีเรียกลุ่มไนตริฟายอิงดีเเละไนตริฟายอิง.ระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบน้ำหมุนเวียน., การตรวจสอบและติดตามแบคทีเรียกลุ่มไนตริฟายอิงและดีไนตริฟายอิงในระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, แบคทีเรียกลุ่มไนตริฟายอิงและดีไนตริฟายอิง.},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {conference}
  }