การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ให้ดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2555 รายละเอียดคลิก