ปฏิทินการทำวิจัยวิชาโครงงานทางชีววิทยา

ปฏิทินการทำวิจัยวิชาโครงงานทางชีววิทยา

งานที่ต้องปฏิบัติ วันที่ แบบฟอร์มที่ใช้ หมายเหตุ
ค้นคว้าข้อมูลและจัดทำข้อเสนอโครงงาน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 3ที่กำลังจะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ยื่นคำร้องแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาและอนุมัติหัวข้อโครงงาน ไม่เกินวันที่15มิถุนายน 2556 คง.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ยื่นคำร้องขอสอบข้อเสนอโครงงาน ไม่เกินวันที่ 30มิถุนายน2556 คง.2
ส่งใบประมาณการใช้สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ ไม่เกินวันที่ 25กรกฎาคม 2556 คง.3
สอบข้อเสนอโครงงาน วันที่ 30-31กรกฎาคม 2556
ส่งข้อเสนอโครงงานฉบับสมบูรณ์ ไม่เกินวันที่15สิงหาคม 2556 คง.4
ดำเนินการวิจัย สิงหาคม-พฤศจิกายน 2556
ส่งรายงานความก้าวหน้า ทุก 30 วัน นับจากวันสอบข้อเสนอโครงงาน คง.5 นักศึกษาที่ปิดแลปแล้วไม่ต้องส่งรายงานความก้าวหน้า
ยื่นคำร้องขอสอบโครงงาน ไม่เกินวันที่ 25 ธันวาคม 2556 คง.6 แนบรายงานวิจัย จำนวน ๓ เล่ม (ไม่ต้องเข้าเล่ม ใช้คลิปดำหนีบที่มุมซ้ายบน)
สอบโครงงาน (นำเสนอ) วันที่ 9, 16, 23 และ 30 มกราคม 2557 นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมฟังการสอบ
ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไม่เกิน 30 วันหลังสอบ คง.7 เข้าเล่มแบบเคลือบใช้ปกสีเขียว จำนวน 2เล่ม
ส่งโปสเตอร์และบทความวิจัย ไม่เกินวันที่ 3 มีนาคม 2557 บทความวิจัยให้ส่งและใช้รูปแบบตามข้อกำหนดของการประชุมวิชาการ URCB 2014