ประมวลการสอนวิชาโครงงานทางชีววิทยา

ชื่อวิชา : โครงงานทางชีววิทยา

รหัสวิชา : SBI9204

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

 • อาจารย์ดอกรัก ชัยสาร
 • อาจารย์วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร

ภาคเรียนที่ลงทะเบียน : ภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 4

หน่วยกิต : 3(0-9-5)

วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ทักษะพื้นฐานทางชีววิทยา สัมมนาทางชีววิทยา และสถิติทางชีววิทยา

คำอธิบายรายวิชา

 • ทำโครงงานทางชีววิทยาที่แสดงให้เห็นการใช้การประยุกต์แนวคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทางชีววิทยา โดยต้องจัดทำข้อเสนอโครงงาน ดำเนินการวิจัย จัดทำรายงาน และนำเสนอโครงงาน

ผลการเรียนรู้

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยทางชีววิทยา
 • เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลทางชีววิทยา
 • เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและมีทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
 • เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย
 • เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการวางแผนและดำเนินการทดลองทางชีววิทยา
 • เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของตนเอง
 • เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการเขียนรายงานวิจัยทางชีววิทยา
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานในการทำวิจัยทางชีววิทยาสำหรับนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป
 • เพื่อให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
 • เพื่อให้นักศึกษาทีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกณฑ์การประเมิน

สิ่งที่ประเมิน ผู้ประเมิน สัดส่วนคะแนน (ร้อยละ)
ข้อเสนอโครงงานวิจัย คณะกรรมการสอบข้อเสนอโครงงาน 15
ความก้าวหน้าและผลการดำเนินงาน ประธานกรรมการที่ปรึกษา 25
การนำเสนอผลโครงงาน คณะกรรมการสอบโครงงาน 20
รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการสอบโครงงาน 20
โปสเตอร์นำเสนอผลงาน ผู้รับผิดชอบรายวิชา 5
บทความวิจัย ผู้รับผิดชอบรายวิชา 5
ความรับผิดชอบและมีส่วนร่วม ผู้รับผิดชอบรายวิชา 10

การตัดเกรด

 • อิงเกณฑ์
 • 80-100  A
 • 75-79  B+
 • 70-74 B
 • 65-69 C+
 • 60-64 C
 • 55-59 D+
 • 50-54 D
 • 0-49 E