ประวัติสาขา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนามาจากคณะวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี ได้เปิดสอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2519 ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 และระดับบัณฑิตศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 โดยมีการพัฒนาตามลำดับ ดังนี้

ปีการศึกษา
2519 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
2521 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
และวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
2522 เปิดโครงการอบรมครูและบุคลากรประจำการ (อคป.) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2523 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตระดับปริญญาตรี 2 ปี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2525 เปิดสอนหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกคณิตศาสตร์
2527 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 2 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
2528 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์
และวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
2530 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
2535 ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
2536 เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญา (อ.วท.) สาขาวิชาการอาหาร ผ้าและเครื่องแต่งกาย
สาขาวิชาศิลปประดิษฐ์ และสาขาวิชาสุขศึกษา เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี)
2538 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
(ส่งเสริมสุขภาพเด็ก)
2539 เปิดสอนระดับอนุปริญญา (อ.วท.) วิชาเอกพืชศาสตร์
2541 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพืชศาสตร์ และวิชาเอก
เทคโนโลยีเซรามิก
2542 เปลี่ยนการบริหารวิชาการจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา เปิดสอนระดับอนุปริญญา (อ.วท.)
วิชาเอกไฟฟ้า วิชาเอกช่างโลหะ และวิชาเอกเครื่องกล
2543 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์
2544 เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ
เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีเซรามิกส์
2545 งดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เปิดสอนระดับปริญญาตรี (4 ปี) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร์สุขภาพ(ส่งเสริมสุขภาพเด็ก)
และคหกรรมศาสตร์ทั่วไปสาขาอาหารและโภชนาการ
2546 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา และหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา
2548 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2549 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา และเปิดสอนหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
2550 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
2550 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2552 ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2553 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2554 พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ผ่านการรับรองตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ปัจจุบัน เปิดสอน 17 สาขาวิชา ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การเกษตร (แขนงพืชศาสตร์) วิทยาศาสตร์การเกษตร (แขนงสัตวบาล) เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การออกแบบผลิตภัณฑ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณิตศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (แขนงมัลติมีเดีย แขนงโทรคมนาคมเพื่อการสื่อสาร และการบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)