ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา

  • บัณฑิตด้านชีววิทยาเป็นผู้ที่มีความรอบรู้วิชาการและมีความเชี่ยวชาญในทางปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางชีววิทยาในการพัฒนาท้องถิ่น

ความสำคัญ

  • หลักสูตรชีววิทยาสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ด้านชีววิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถนำองค์ความรู้ทางชีววิทยามาประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาประเทศและท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

  • มีความรู้ด้านชีววิทยาและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่น
  • มีทักษะทางชีววิทยา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหา โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และประยุกต์ใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพได้
  • มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม