ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ปรัชญา

สร้างนักชีววิทยาที่เข้าใจกระบวนการของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับเซลล์จนถึงระดับชีวภาค รอบรู้ทฤษฎีและปฏิบัติการทางชีววิทยา มีทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสำนึก รับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณธรรม จริยธรรม

 

ความสำคัญ

หลักสูตรนี้สามารถใช้เป็นเครื่องมือการพัฒนาการเรียนรู้ภายใต้หลักการพัฒนาหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนและท้องถิ่นเป็นสำคัญ สนองความต้องการที่เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมปัจจุบัน และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีศักยภาพ

 

วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้

  • มีความรู้เป็นข้อเท็จจริง ความคิดเชิงมโนทัศน์ และความคิดเชิงวิพากษ์ในด้านวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
  • มีทักษะทางชีววิทยา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่สามารถใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถทำวิจัยวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
  • มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานเป็นกลุ่มในบทบาททั้งผู้นำและผู้ตาม มีทักษะในการจัดการและการประกอบอาชีพ
  • มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ ต่อตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อม