ชมรมความหลากหลายทางชีวภาพ

ชมรมความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2563 โดยนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์ที่ปรึกษา

  • อ.ดอกรัก ชัยสาร
  • อ.กนกอร ทองใหญ่
  • อ.พลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ