กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย

กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ 3  ณ ห้อง GA102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ เวลา เรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน 1 10.20

Read more

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อนครั้งที่ 1

ขอเชิญ นักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อนครั้งที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญน้องๆ นักเรียนที่กำลังเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการ “ค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส.” (SRU Bio Summer Camp) ครั้งที่ 1 ตอน “ขุนเขาและธารา” ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2557 ณสาขาวิชาชีววิทยา

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ ๓ ประจำปี 2557 (The 3rd Undergraduate Research Conference on Biology : URCB

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงงานทางชีววิทยา

ขอเชิญ เข้าร่วมฟังการสอบโครงงานทางชีววิทยาฃ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบโครงงานทางชีววิทยาของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ณ ห้อง sc 101 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา ๐9.๐๐-16.๐๐ น. ในวันที่ 9, 16, 23

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน

นักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน บ.วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2556 ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read more

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 รับตรง สมัครออนไลน์ผ่านเว็ปไซต์ (http://regis.sru.ac.th/cotra57/) กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ จำหน่ายเอกสารวันที่ 21 มกราคม – 21 มีนาคม 2557 และเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-21

Read more

อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ชลินดา อริยเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลินดา อริยเดช สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนชีววิทยา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

Read more

สาขาวิชาชีววิทยาร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สาขาวิชา ชีววิทยาร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ บริเวณอาคารทีปังกรรัศมีโชติ ภายใต้หัวข้อ “มรส. ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน” โดยนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการใน

Read more

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงงาน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงงาน ด้วยนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 4 ได้จัดทำโครงงานทางชีววิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะกระบวนการวิจัยให้สมบูรณ์ตลอดจนเกิดบรรยากาศทางวิชาการในสาขาวิชาชีววิทยา จึงได้จัดให้มีการนำเสนอหรือสอบข้อเสนอโครงงานทางชีววิทยาขึ้นในวันที่ 30-31กรกฎาคม 2556 นี้ ณ ห้อง SC105 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงงานฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เริ่มตั้งแต่เวลา 8.๐๐ น.

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาจัดกิจกรรมไหว้ครู

สโมสรนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้อง SC105 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ในงานตัวแทนนักศึกษาได้นำพานดอกไม้มาไหว้คณาจารย์ในสาขาวิชาพร้อมกันนี้ อ.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและทื้งท้ายด้วยคำคมที่ว่า “คนที่คิดถึงครูบาอาจารย์ คนนั้นจะมีจิตใจดี คนที่มีจิตใจดีคนนั้นจะมีความเจริญในชีวิต”  

Read more