การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานวิจัย เมื่อได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือดำเนินการวิจัยไปแล้ว หากภายหลังมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องโครงงานวิจัย ให้นักศึกษายื่นคำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ โดยใช้แบบ คง.1/1 หรือหากต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องให้ใช้แบบ คง.1/2 โดยนำเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา เพื่อพิจารณาอนุมัติ

Read more

การแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาและเสนอชื่อเรื่องโครงงาน

การแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาและเสนอชื่อเรื่องโครงงาน คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานวิจัยทางชีววิทยาประกอบไปด้วยประธานที่ปรึกษา 1 คน และกรรมการที่ปรึกษาอีกไม่เกิน 1 คน กรรมการที่ปรึกษาอาจเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ ส่วนประธานที่ปรึกษาต้องเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาชีววิทยาเท่านั้น นักศึกษาสามารถทำโครงงานร่วมกันได้แต่ต้องไม่เกินเรื่องละ 2 คน โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านสามารถเป็นประธานที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 3 เรื่อง สำหรับขั้นตอนการดำเนินการมีดังนี้  

Read more