รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทำโครงงานทางชีววิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การพัฒนาทักษะการนำเสนองานทางวิชาการ ตลอดจนการเปิดเวทีให้กับนักศึกษาได้มีพื้นที่สำหรับการนำเสนอผลงานวิจัยของตนเองสู่สาธารณะ สาขาวิชาชีววิทยาจึงได้จัดโครงการ “การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา” ขึ้น สำหรับปีนี้เป็นการจัดครั้งที่ 3 ซึ่งมีการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง จากสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่ภาคใต้

Read more

การเตรียมผลงาน

ผลงานที่นำเสนอ ต้องเป็นผลงานวิจัย โครงงาน หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน การตอบรับให้นำเสนอแบบใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ ประเภทของการนำเสนอ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) ผู้นำต้องใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ตอบคำถาม 4 นาที การนำเสนอให้ใช้ภาษาไทยเท่านั้น การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)

Read more

ข้อมูลการติดต่อและสถานที่จัดงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อ.ดอกรัก ชัยสาร สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ๒๗๒ ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๑๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๕๕-๖๓๖ โทรสาร ๐๗๗-๓๕๕-๖๓๖ e-mail : biology.sru@gmail.com เว็บไซต์

Read more

กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย

กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ 3  ณ ห้อง GA102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 มีนาคม 2557 ที่ เวลา เรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน 1 10.20

Read more

แบบแจ้งการชำระเงินค่าทัศนศึกษา

แบบแจ้งการชำระเงินค่าทัศนศึกษา ผู้สนใจร่วมทัศนศึกษาฟาร์มหอยนางรม “สินมานะฟาร์มสเตย์” ชมการสาธิตการเลี้ยงหอยนางรม หอยแมลงภู่ และหอยแครง การเก็บเกี่ยวและการบริโภค พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ให้ชำระเงินค่าใช้จ่ายโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาห้างโลตัสสุราษฎร์ธานี เลขที่ ๕๗๗-๐๑๘-๖๗๒๓ ชื่อบัญชีนายดอกรัก ชัยสาร จำนวน ๖๐๐

Read more

กำหนดการการประชุม

กำหนดการการประชุม 10 มีนาคม 2557 ๐8.๐๐-๐8.3๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้อง GA102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย ๐8.3๐-๐9.๐๐ น. พิธีเปิด ณ ห้อง GA102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more