วท.บ. (ชีววิทยา)

หลักสูตร – วท.บ. ชีววิทยา (ปรับปรุง) ปี 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
คณะ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
ชื่อย่อ : วท.บ. (ชีววิทยา)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Biology)
ชื่อย่อ : B.Sc. (Biology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: 128 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร: หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี