คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
  2. ผ่านการคัดเลือกตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552