โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 33
หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต
   (1) กลุ่มวิชาแกน 28 หน่วยกิต
   (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 53 หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  • วิชาเฉพาะด้านเลือก จานวนไม่น้อยกว่า
41
12
หน่วยกิต
หน่วยกิต
   (3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แผน 1 เรียนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา และวิชาสหกิจศึกษาทางชีววิทยา

แผน 2 เลือกเรียนวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา และวิชาโครงงานทางชีววิทยา

7

 

 

 

หน่วยกิต

 

 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชาในหมวดต่างๆ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จำนวนไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต)

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กำหนดให้เรียน 12 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
12 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า (Information Study Skill) 3(3-0-6)
GED1002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (English Basics) 3(3-0-6)
GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ (English for Application) 3(3-0-6)
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาพุทธทาสศึกษาหรือรายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และรายวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED2001 พุทธทาสศึกษา (Buddhadasa Studies) 3(3-0-6)
GED2002 ปรัชญากับชีวิต (Philosophy and Life) 3(3-0-6)
GED2003 การพัฒนาตน (Self Development) 3(3-0-6)
GED2004 สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 3(3-0-6)
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
6 หน่วยกิต
กำหนดให้เลือกเรียนอย่างน้อย 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED3001 วิถีโลก (Global Society and Living) 3(3-0-6)
GED3002 วิถีไทย (Thai Living) 3(3-0-6)
GED3003 กฎหมายกับสังคม (Law and Society) 3(3-0-6)
1.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 หน่วยกิต
กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED4001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (Science for Quality of Life) 3(3-0-6)
GED4002 การคิดและการตัดสินใจ (Thinking and Decision Making) 3(3-0-6)
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต (Computer and Life) 3(2-2-5)

2.หมวดวิชาเฉพาะ (จำนวนไม่น้อยกว่า 88 หน่วยกิต)

(1) กลุ่มวิชาเเกน
กำหนดให้เรียน 28 หน่วยกิต
28 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
SBI0110 หลักชีววิทยา (Principles of Biology) 3(3-0-6)
SBI0211 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา (Principles of Biological Laboratory) 1(0-3-2)
SPH0101 ฟิสิกส์ 1 (Physics 1) 3(3-0-6)
SPH0102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 (Physics Laboratory 1) 1(0-3-2)
SCH0101 เคมี 1 (Chemistry 1) 3(3-0-6)
SCH0102 ปฏิบัติการเคมี 1 (Chemistry Laboratory 1) 1(0-3-2)
SCH0103 เคมี 2 (Chemistry 2) 3(3-0-6)
SCH0104 ปฏิบัติการเคมี 2 (Chemistry Laboratory 2) 1(0-3-2)
SMA0101 แคลคูลัส 1 (Calculus 1) 3(3-0-6)
SMA0102 แคลคูลัส 2 (Calculus 2) 3(3-0-6)
SBI0312 ทักษะพื้นฐานการเรียนชีววิทยา (Basic Skill for Biology Study) 3(2-2-5)
SBI7305 ชีววิทยาภาคสนาม (Field Course in Biology) 3(2-2-5)
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน กาหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะด้านบังคับ กำหนดให้เรียน
41 หน่วยกิต
SCH0205 เคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry 1)  3(3-0-6)
SCH0206 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 (Organic Chemistry laboratory 1)  1(0-3-2)
SCH0221 ชีวเคมี 1 (Biochemistry 1)  3(3-0-6)
SCH0222 ปฏิบัติการชีวเคมี 1 (Biochemistry Laboratory 1) 1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ddd