บุคลากรสายวิชาการ

หัวหน้าสาขา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา


คณาจารย์


อาจารย์กนกอร ทองใหญ่


ดร.กิตติมา คงทน


ดร.เบญจมาศ หนูแป้น


ดร.กนกรัตน์ ใสสอาด


อาจารย์ศิริพร ทวีโรจนการ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล


อาจารย์จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา


ว่าที่ร้อยตรีปริญญา สุกแก้วมณี


ดร.พัชรี หลุ่งหม่าน


ดร.มิติ เจียรพันธุ์


อาจารย์วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร