บุคลากรสายวิชาการ

ไซนีย๊ะ สะมาลา
ไซนีย๊ะ สะมาลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กนกอร ทองใหญ่
กนกอร ทองใหญ่
อาจารย์
มิติ  เจียรพันธุ์
มิติ เจียรพันธุ์
กิตติมา คงทน
กิตติมา คงทน
อาจารย์
ศิริพร ทวีโรจนการ
ศิริพร ทวีโรจนการ
อาจารย์
จาตุรนต์ ทิพย์วงศ์
จาตุรนต์ ทิพย์วงศ์
อาจารย์
ดอกรัก ชัยสาร
ดอกรัก ชัยสาร
อาจารย์
จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา
จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา
อาจารย์
วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร
วีณา จิรัตฐิวรุตม์กุล ชัยสาร
อาจารย์
ชวนพิศ เรืองจรัส
ชวนพิศ เรืองจรัส
อาจารย์
ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร
ศักดิ์ชัย กรรมารางกูร
อาจารย์
ปริญญา สุกแก้วมณี
ปริญญา สุกแก้วมณี
อาจารย์
พลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ
พลวัต ภัทรกุลพิสุทธิ
อาจารย์
เบญจมาศ หนูแป้น
เบญจมาศ หนูแป้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กนกรัตน์ ใสสอาด
กนกรัตน์ ใสสอาด
อาจารย์ - หัวหน้าสาขาวิชา
พัชรี หลุ่งหม่าน
พัชรี หลุ่งหม่าน
อาจารย์
กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล
กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์