สาขาชีววิทยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้วยทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Read more

อาจารย์สาขาชีววิทยาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องราชพฤกษ์ สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้อาจารย์มีความเข้าใจในการออกแบบและการบริหารหลักสูตรมากยิ่งขึ้น

Read more