กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล

ดร.กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล

ตำแหน่ง อาจารย์

วุฒิ/การศึกษา

 • กศ.บ. ชีววิทยา
 • วท.ม. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • ปร.ด. ชีววิทยา

ห้องทำงาน

 • SC417 หน่วยวิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ชั้น 4 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 อีเมลล์

kkoarapatchaikol@gmail.com

 ขอบข่ายงานวิจัยที่สนใจ

 • การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคปลอดเชื้อ
 • สัณฐานและการวิภาคของพืช
 • เทคโนโลยีทางการศึกษา

ประสบการณ์

 • ครูมัธยมศึกษา
 • ศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา
 • หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • การศึกษาวิจัยในประเทศสาธารณรัฐเชค

ทุนวิจัย

 • ทุน คปก. รุ่นที่ 5  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ปี พ.ศ. 2545-2547
 • ทุนหมวดเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)   ปี พ.ศ. 2553-2554
 • ทุน วช.-มรส. 2555  ปี พ.ศ. 2555-2556

บทความวิจัยทางชีววิทยา

บทความวิจัยทางการศึกษา (การเรียนการสอน)

บทความวิชาการ/บทความปริทรรศน์/บทความแบบอื่นๆ

การนำเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการ

11 entries « 2 of 2 »

2004

Amornwat Srangsam; Kamnoon Karnchanapoom

Tetraploid regeneration via oryzalin-treated callus in Kluai Sa and Kluai Leb Mu Nang Conference

การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 6, โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี, 2004, (28-30 เมษายน 2548).

BibTeX

11 entries « 2 of 2 »

เอกสารประกอบการสอน/ตำรา/หนังสือ

 •  เอกสารประกอบการสอนวิชา 4034209 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ปีที่จัดทำ 2555-2556  จำนวน  320 หน้า
 •  เอกสารประกอบการสอนวิชา สรีรวิทยาของพืช  ปีที่จัดทำ 2554-2556  จำนวน  250 หน้

Electronic Book (E-Book)

 • PLant Tissue Culture —- สร้างด้วยโปรแกรม Flip Alabum 6.0 Pro
 • Ecosystem—————– สร้างด้วยโปรแกรม Flip Alabum 6.0 Pro
 • Plant Tissue————— สร้างด้วยโปรแกรม Flip Alabum 6.0 Pro
 • Biodiversity—————- สร้างด้วยโปรแกรม Flip Alabum 6.0 Pro
 • Hormone——————- สร้างด้วยโปรแกรม Flip Alabum 6.0 Pro
 • Evolution—————— สร้างด้วยโปรแกรม Flip Alabum 6.0 Pro
 • Cell Reproduction——– สร้างด้วยโปรแกรม Flip Alabum 6.0 Pro
 • Photosynthesis———–สร้างด้วยโปรแกรม Flip Alabum 6.0 Pro (In progress)
 • Plant Respiration———สร้างด้วยโปรแกรม Flip Alabum 6.0 Pro (In progress)