มิติ เจียรพันธุ์

ห้องทำงาน: SC416
อีเมล: miti.jea@sru.ac.th


ผลงานทางวิชาการ

ตำรา

ผลงานตีพิมพ์

2014

Miti Jearaphunt; Chadanat Noonin; Pikul Jiravanichpaisal; Seiko Nakamura; Anchalee Tassanakajon; Irene Söderhäll; Kenneth Söderhäll

Caspase-1-like regulation of the proPO-system and role of ppA and caspase-1-like cleaved peptides from proPO in innate immunity. Journal Article

PLoS Pathog, 2014.

Links | BibTeX