ไซนีย๊ะ สะมาลา

คุณวุฒิการศึกษา

ปร.ด. (พืชศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2555)
วท.ม. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548)
พท.บ. (การแพทย์แผนไทย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552)
วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2543)