การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “ทัศนธาตุองค์ประกอบแห่งศิลป์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม

มัลลิกา แก้วชลคราม, กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล: การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “ทัศนธาตุองค์ประกอบแห่งศิลป์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม. In: วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 22 (1), pp. 131-144, 2011.

Abstract

  BibTeX (Download)

  @article{SrangsamA-7,
  title = {การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “ทัศนธาตุองค์ประกอบแห่งศิลป์” สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม},
  author = {มัลลิกา แก้วชลคราม and กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล},
  editor = {มัลลิกา แก้วชลคราม and กรณ์ กรภัทร์ชัยกุล},
  year = {2011},
  date = {2011-01-01},
  journal = {วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี},
  volume = {22},
  number = {1},
  pages = {131-144},
  keywords = {การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง “ทัศนธาตุองค์ประกอบแห่งศิลป์”., ทัศนธาตุองค์ประกอบแห่งศิลป์., โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม.},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {article}
  }