ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2555 ประเภทรับตรง (มหาวิทยาลัย) ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา ๐8.3๐-12.๐๐ น.

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น1

โดยนำหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วย

1.ใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.1) หรือ Transcript 5 ภาคเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

5. กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล แตกต่างไปจากใบแสดงผลการเรียน ให้นำหลักฐานมาแสดง

6. ค่าใช้จ่ายประมาณ 6,๐5๐ บาท

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก