ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาชีววิทยา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555” (1stBiology Undergraduate Student Research Conference 2012) ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2555 ณ ห้อง SC105 ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พบกับการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที 4 ทั้งในแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การประยุกต์ใช้อนุภาพนาโนในทางจุลชีววิทยา แบคทีเรียแลคติกกับการยับยั้งเชื้อก่อโรค สารสกัดจากพืชสมุนไพรกับการยับยั้งเชื้อก่อโรค การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารสด อาหารสำเร็จรูป และน้ำดื่ม การสกัดและประยุกต์ใช้ไคโตซานในทางชีววิทยา การคัดแยกแบคทีเรียที่ผลิตไบโอโพลิเมอร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ตลอดจนหน่วยงานอื่นที่สนใจ

2) เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานการวิจัยสู่สาธารณชน

3) เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเสวนา แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับผลการวิจัย ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และนักวิชาการ

4 ) เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานโครงการวิจัยทางชีววิทยา

กำหนดระยะเวลาส่งผลงานวิจัย

– วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัย 5 มีนาคม 2555 โดยส่งบทความวิจัยทางอีเมลล์ doch@live.com ภายในเวลา16.30 น. เท่านั้น สสำหรับบทความวิจัยให้จัดทำตามรูปแบบที่กำหนดให้ (คลิก) อย่างเคร่งครัด

– สำหรับโปสเตอร์ให้จัดทำตามรูปแบบที่กำหนด (คลิก) โดยให้นักศึกษาติดโปสเตอร์ได้ตั้งแต่เวลา 12.๐๐-16.3๐ น. วันที่ 6 มีนาคม 2555 ตามรหัสบทความวิจัยที่กำหนด ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องยืนรอตอบคำถามประจำโปสเตอร์ของตนในเวลาที่กำหนดด้วย

การลงทะเบียน

– เข้ารับฟังการนำเสนอ  –ฟรี–

– เข้ารับฟังการนำเสนอพร้อมรับอาหารว่าง 3 มื้อ ค่าลงทะเบียน 6๐ บาท

– แจ้งชื่อพร้อมชำระเงินได้ที่ น.ส.ขวัญดาว ขาวฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

กำหนดการนำเสนองานวิจัยแบบบรรยายและรหัสบทความสำหรับติดโปสเตอร์

Date  March 8, 2012  
9.00-9.30 พิธีเปิด
9.30-10.00 P01 การชักนำให้เกิดยอดจำนวนมากจากการเพาะเลี้ยงเอมบริโอโมกมัน Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.
10.00-10.30 P02 ผลของ NAA และ BA ต่อการเกิดของย่านาง (Tilliacora triandra Diels.) ในสภาพปลอดเชื้อ
10.10-10.30 Morning Coffee-Break
10.30-11.00 P03 ผลของ TiO2 และ ZnO ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของขมิ้นชันและย่านาง
11.00-11.30 M01 ศึกษาปริมาณของ TiO2, ZnO และระยะเวลาการใช้แสงต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารสูตร MS และVW โดยไม่ผ่านกระบวนฆ่าเชื้อ
11.30-12.00 M02 ศึกษาปริมาณของ TiO2, ZnO และระยะเวลาในการใช้แสงต่อการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร PDA และ NA โดยไม่ผ่านกระบวนฆ่าเชื้อ
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.30 E01 การคัดแยกแบคทีเรียผลิต Polyhydroxyalkanoate จากสลัดจ์ในระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานยางพารา
13.30-14.00 F01 สำรวจการปนเปื้อนของเชื้อ Coliforms bacteria และ Escherichia coli จากตู้น้ำดื่มเครื่องทำความเย็นในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
14.00-14.30 F02 การตรวจหาเชื้อ Coliform bacteria และ Escherichia coli ในอาหารปรุงสุกพร้อมบริโภคที่จำหน่ายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
14.30-15.00 Afternoon Coffee-Break + Poster Presentation
15.00-15.30 F03 สำรวจการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในผลไม้สดตัดแต่งหาบเร่แผงลอยที่วางจำหน่ายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
15.30-16.00 F04 การศึกษาปริมาณแบคทีเรียรวม Vibrio parahaemolyticus และ Vibrio cholera ที่ปนเปื้อนในหอยแครงสด บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ตลาดซอยสองและตลาดหน้าศาลแขวง
Date  March 9, 2012  
9.00-9.30 I01 การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกที่สามารถยับยั้งเชื้อ Escherichia coli จากอาหารหมักดองพื้นบ้าน
9.30-10.00 I02 ผลของน้ำมันกระเทียมต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Streptococcus algalactiae ในปลานิล
10.00-10.30 I03 ผลของสารที่ได้จากน้ำสกัดพืชสมุนไพรต่อแบคทีเรียก่อโรค Eschericchia coli และ Staphylococcus aureus
10.10-10.20 Morning Coffee-Break
10.30-11.00 I04 การลดการปนเปื้อน Escherichia coli ในแปลงผลิตผักกาดหอมด้วยน้ำหมักชีวภาพจากกล้วยน้ำว้าโดยเชื้อ Lactobacillus plantarum
11.00-11.30 B01 ประสิทธิภาพของสารสกัดไคโตซานต่อการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli และ Staphylococcus sp.
11.30-12.00 B02 ผลของไคโตซานในการเคลือบผิวต่ออายุการเก็บรักษามะเขือเทศ
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Poster Presentation
14.00-14.30 พิธีปิด

จัดโดย

– นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา