ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงการวิจัยทางชีววิทยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงการวิจัยทางชีววิทยา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบ (นำเสนอ) โครงการวิจัยทางชีววิทยาของนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 2๐ กันยายน 2555 ณ ห้อง SC105 เริ่มตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดการนำเสนอ