การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม KWL-Plus หน่วย Around Your Life

จารุณี ปล่องบรรจง, กรณ์ กภัทร์ชัยกุล: การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม KWL-Plus หน่วย Around Your Life . โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 2013, (Submitted).

Abstract

  BibTeX (Download)

  @booklet{กรณ์2556,
  title = {การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้กิจกรรม KWL-Plus หน่วย Around Your Life },
  author = {จารุณี ปล่องบรรจง and กรณ์ กภัทร์ชัยกุล},
  editor = {จารุณี ปล่องบรรจง and กรณ์ กภัทร์ชัยกุล},
  year = {2013},
  date = {2013-01-01},
  booktitle = {ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 },
  address = {โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา๒ จังหวัดสุราษฎร์ธานี},
  note = {Submitted},
  month = {01},
  keywords = {การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ., การอ่านภาษาอังกฤษ, กิจกรรม KWL-Plus., หน่วย Around Your Life .},
  pubstate = {published},
  tppubtype = {booklet}
  }