สาขาวิชาชีววิทยาร่วมจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ

สาขาวิชาชีววิทยาร่วมจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา สาขาวิชาชีววิทยาร่วมกับ สาขาวิชาฟิสิกส์ และศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี จำนวน 168 คน ณ อาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยสาขาวิชาชีววิทยาได้จัดวิทยากร 8 ท่านให้การอบรมเชิงปฏิบัติการเนื้อหาเกี่ยวกับสารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ และการใช้กล้องจุลทรรศน์ แก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรม

ประมวลภาพกิจกรรม