การรายงานความก้าวหน้า

การรายงานความก้าวหน้า

  • เมื่อนักศึกษาผ่านการสอบข้อเสนอโครงงาน จะต้องทำแบบประมาณการใช้สารเคมี และรายการวัสดุอุปกรณ์ (แบบ คง.3) สำหรับทำโครงการวิจัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามเห็นชอบ แล้วส่งที่ผู้รับผิดชอบรายวิชา จึงจะสามารถเริ่มดำเนินการวิจัยได้
  • เพื่อให้การวิจัยดำเนินการไปตามแผน ระหว่างที่ดำเนินการวิจัยนักศึกษาจะต้องรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่ำเสมอ โดยให้นักศึกษาส่งรายงานความก้าวหน้าในรูปเอกสารต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุก 4 สัปดาห์ (นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการวิจัย) โดยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าพร้อมกับแบบขอส่งรายงานความก้าวหน้า (แบบ คง.5) ตลอดจนรายงานความก้าวหน้าแบบวาจาทุก 8 สัปดาห์