การขอสอบข้อเสนอโครงงานวิจัยทางชีววิทยา

การขอสอบข้อเสนอโครงงานวิจัยทางชีววิทยา

เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติหัวข้อโครงงานพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานแล้ว จะต้องดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงงานวิจัย (proposal) ตามรูปแบบที่กำหนด โดยจะต้องผ่านการตรวจจากคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงาน และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานแล้ว ให้นักศึกษาดำเนินการยื่นคำร้องขอสอบข้อเสนอโครงงานโดยใช้แบบ คง.๒ สำหรับกรรมการสอบข้อเสนอโครงงานประกอบไปด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัย จำนวน ๒ ท่าน และอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา 1 ท่าน โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. นักศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
  2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบข้อเสนอโครงงาน (แบบ คง.2) ต่อหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา พร้อมแนบข้อเสนอฯ ตามจำนวนคณะกรรมการสอบ
  3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชากำหนดวันสอบข้อเสนอฯ และประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบข้อเสนอฯ ให้นักศึกษาทราบ
  4. คณะกรรมการสอบข้อเสนอโครงงานดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการตามวันเวลาที่กำหนดเพื่อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นในรายละเอียดเกี่ยวกับ การวางแผน วิธีการทดลอง ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับโครงงาน
  5. หากผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยผ่าน นักศึกษาจะต้องนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบ มาแก้ไขปรับปรุง
  6. หากผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอนัดวันพิจารณาใหม่ครั้งต่อไป จนกว่าจะผ่าน
  7. หลังแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยแล้วให้นักศึกษานำส่งข้อเสนอโครงงานวิจัย 1 ชุด โดยใช้แบบ คง.4 ภายใน 1๐ วันหลังวันสอบ
  8. หากนักศึกษาสอบผ่านสามารถดำเนินการวิจัยได้ทันที