การสอบโครงงานทางชีววิทยา

การสอบโครงงานทางชีววิทยา

เมื่อดำเนินการวิจัยเสร็จสิ้นนักศึกษาจะต้องเขียนรายงานวิจัยตามรูปแบบที่กำหนดให้แล้วเสร็จ จึงดำเนินการสอบโครงงานทางชีววิทยา โดยคณะกรรมการสอบโครงงานทางชีววิทยามี ๓ ท่านประกอบไปด้วย 1) ประธานที่ปรึกษาโครงงาน 2) กรรมการที่ปรึกษาโครงงาน 3) กรรมการสอบซึ่งเป็นอาจารย์ในสาขาวิชาจำนวน 1 ท่าน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

  1. นักศึกษาจัดทำรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่กำหนด
  2. นักศึกษายื่นคำร้องขอสอบโครงงานต่อผู้รับผิดชอบรายวิชาโดยใช้แบบ คง.6 พร้อมแนบรายงานจำนวน 3 เล่ม (ไม่ต้องเข้าเล่ม ให้ใช้คลิปดำหนีบมุมซ้ายบน)
  3. นักศึกษาและคณะกรรมการสอบดำเนินการสอบโครงงานตามวันเวลาที่กำหนด
  4. นักศึกษาจะต้องนำเสนอผลการวิจัยด้วยวาจา สามารถทำสื่อประกอบการนำเสนอ (เช่น PowerPoint) ได้ โดยใช้เวลานำเสนอ 15 นาที และตอบคำถามไม่เกิน 25 นาที
  5. หากผลการสอบโครงงานผ่าน นักศึกษาจะต้องปรับปรุงแก้ไขรายงานวิจัยตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานที่ปรึกษาโครงงานให้นักศึกษาเข้าเล่มรายงานวิจัยแบบเคลือบพลาสติก แล้วส่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาจำนวน 2 เล่ม (ใช้แบบ คง.7) ภายในเวลา 30 วันนับจากวันสอบ
  6. หากผลการสอบโครงการวิจัยไม่ผ่าน ให้คณะกรรมการสอบนัดวันสอบใหม่ภายใน 7 วันนับจากวันสอบเดิม