การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานวิจัย

การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานวิจัย

เมื่อได้รับอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือดำเนินการวิจัยไปแล้ว หากภายหลังมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ หรือเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องโครงงานวิจัย ให้นักศึกษายื่นคำร้องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการฯ โดยใช้แบบ คง.1/1 หรือหากต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องให้ใช้แบบ คง.1/2 โดยนำเสนอต่อหัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา เพื่อพิจารณาอนุมัติ