ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศสาขาวิชา

ขอให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศสาขาวิชา

สาขาวิชากำหนดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องsc101ชั้น๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 1๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกคน