นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาได้รับทุนการศึกษาโครงการอุดมศึกษาฯ

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาได้รับทุนการศึกษาโครงการอุดมศึกษาฯ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำนวน 3คน ได้แก่ นางสาวฟูตีอา สาแม นางสาวสีตีคอลีเยาะ เลาะสู นางสาวสุรียาณีย์ อาแวกือจิ ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าว ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นค่าครองชีพการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาปีการศึกษาละ 4๐,๐๐๐ บาท สาขาวิชาชีววิทยาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษา