ปฏิทินรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา ประจำปี 2556

ปฏิทินรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางชีววิทยา ประจำปี 2556

งานที่ต้องทำ ช่วงเวลา หมายเหตุ
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ แจ้งชื่อหน่วยงานที่ต้องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่เกินวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

– ใช้แบบฟอร์ม ฝป.๑

– หนึ่งหน่วยงานฝึกได้ไม่เกิน ๒ คน

– นักศึกษาต้องส่งชื่อหน่วยงานจำนวน ๒ หน่วยงาน (สำรอง ๑ หน่วยงาน) โดยเรียงลำดับตามความต้องการและต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย

รอหนังสือตอบรับการรับเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๖ -กรณีหน่วยงานมีที่พักให้ นักศึกษาจะต้องใช้ที่พักของหน่วยงานเท่านั้น
ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีนาคม ๒๕๕๖ รับหนังสือส่งตัวและคู่มือ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗
ส่งรายงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่เกินวันที่  ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ – ฝึกงานหน่วยงานเดียวกัน ส่งรายงาน ๑ เล่ม
นำเสนอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ ๑๖- ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

– เวลาในการนำเสนอหน่วยงานละ ๑๐ นาที ตอบคำถาม ๑๐ นาที – ฝึกงานหน่วยงานเดียวกัน นำเสนอพร้อมกัน

– นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ต้องเข้าฟังทุกคนเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกสถานที่ฝึก

ส่งรายงานฝึกฉบับสมบูรณ์ ไม่เกินวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ใช้แบบฟอร์ม ฝป.๒