ปฏิทินรายวิชาสัมมนาทางชีววิทยา

ปฏิทินรายวิชาสัมมนาทางชีววิทยา

งานที่ต้องทำ ช่วงเวลา หมายเหตุ
ส่งชื่อเรื่องและชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ไม่เกินวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ใช้แบบฟอร์ม สม.๑
ส่งรายงานความก้าวหน้า ไม่เกิน ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ใช้แบบฟอร์ม สม.๒ พร้อมแนบรายงานหรือหลักฐานอื่นๆ
ส่งรายงาน และ Power point ไม่เกิน 14 สิงหาคม ๒๕๕๖
นำเสนอสัมมนา ๒๑, ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๑.๓๐ น.SC105

นำเสนอ 10 นาที ตอบคำถาม 5นาที

นำเสนอสัมมนา ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖

เวลา ๑๑.๓๐ น.GA702

นำเสนอ 10 นาที ตอบคำถาม 5นาที

นำเสนอสัมมนา ๒, ๙ และ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

เวลา ๑๑.๓๐ น.GA702

นำเสนอ 10 นาที ตอบคำถาม 5นาที

นำเสนอสัมมนา ๔ และ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖

เวลา ๑๑.๓๐ น.SC105

นำเสนอ 10 นาที ตอบคำถาม 5นาที