รูปแบบการเขียนอ้างอิง

รูปแบบการเขียนอ้างอิง

การระบุถึงแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ นอกจากจะเป็นจรรยาบรรณของผู้เขียนแล้ว ยังเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของผลงานด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนดให้ใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา หรือเรียกว่าการอ้างอิงระบบนาม-ปี ตามระบบ APA (American Psychological Association) โดยมีหลักเกณฑ์การลงรายการอ้างอิงดังนี้

(ชื่อและสกุลผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์ : หน้าที่ใช้อ้างอิง)

 1. แทรกหลังข้อความที่ยกมาอ้างอิง (เป็นการเน้นเนื้อหา) เช่น
  • ….สรีรวิทยาของเซลล์ คือ การศึกษากิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์ทั้งเซลล์พืช เซลล์สัตว์ และเซลล์จุลินทรีย์ (วันเพ็ญ ภูติจันทร์. 2548 : 9)
 2. แทรกก่อนข้อความที่ยกมาอ้างอิง (เป็นการเน้นบุคคล) เช่น
  • …..วันเพ็ญ ภูติจันทร์ (2548 : 9) ให้ความหมายของสรีรวิทยาของเซลล์ว่าเป็นการศึกษากิจกรรมของสิ่งมีชีวิตในระดับเซลล์……………
 3. ผู้แต่งคนเดียวชาวต่างประเทศใช้นามสกุลเท่านั้น ถ้าเป็นชาวไทยให้ใส่ชื่อก่อน แล้วตามด้วยนามสกุล แม้จะเขียนเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศก็ตาม เช่น :
  • …… (Taba. 2011 : 25)
  • ….. (Kasem Suwannagul. 1999 : 70)
 4. ผู้แต่งที่มียศทางทหาร ตำรวจ หรือตำแหน่งทางวิชาการ เช่น  : ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ หรือคำเรียกทางวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ ไม่ต้องใส่ตำแหน่ง เช่น
  • ……. (ประเวศ วะสี. 2550 : 34)
 5. ผู้แต่งสองคนให้ระบุชื่อผู้แต่งและชื่อสกุลของผู้แต่งทั้งสองคน เชื่อมด้วยคำว่า และ ส่วนชาวต่างประเทศให้ใส่แค่ชื่อสกุล เชื่อมด้วย and เช่น
  • …… (ประสงค์ หลำสะอาด และจิตเกษม หลำสะอาด. 2554 : 98)
  • …… (Vaughan and Elliott. 1978 : 192)
 6. ผู้แต่งสามคนให้ใส่ชื่อทั้งสามคน เช่น :
  • …… (สุวิทย์ วิบุญผลประเสริฐ ดวงใจ กวียะ และธาริณี เปรมศรีรัตน์. 2540 : 36)
  • …… (Giteson, Brown and Faimon. 1993 : 25)
 7. ผู้แต่งมากกว่าสามคน ให้ใส่เฉพาะชื่อผู้แต่ง และชื่อสกุลของผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคำว่า และคนอื่นๆ เช่น
  • …… (สุวิทย์ วิบุญผลประเสริญ และคนอื่น ๆ. 2540 : 36)
  • …… (Giteson, et al. 1993 : 25)
 8. การอ้างอิงรายการจากเว็บไซต์หรือ www ให้ระบุชื่อผู้เขียนและปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ที่เข้าถึง เช่น
  • …… (ดอกรัก ชัยสาร. 2556)
  • …… (Carranza. 2013)
 9. ถ้าการอ้างถึงเอกสารหรืองานนั้นกล่าวถึงงานโดยรวม ไม่ต้องระบุหน้า เช่น
  • …… (วันเพ็ญ ภูติจันทร์. 2548)
  • ดอกรัก ชัยสาร และคนอื่น ๆ. (2556) ศึกษาการใช้………..
  • Amann, et al. (2010) พบว่า……………..
  • …… (Amann. 2010)