รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง

รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง

1. หลักเกณฑ์ทั่วไป

 • ให้เรียงสารนิเทศที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดไว้ด้วยกัน โดยเรียงลำดับอักษรตัวแรกของรายการที่อ้างอิง ตามวิธีการเรียงลำดับในพจนานุกรม ให้เรียงลำดับรายการอ้างอิงภาษาไทยไว้ก่อน แล้วตามด้วยรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษ
 • การพิมพ์เอกสารอ้างอิงให้เริ่มพิมพ์ชิดขอบกระดาษด้านซ้าย ถ้าข้อความยังไม่หมดในหนึ่งบรรทัด ให้พิมพ์ต่อในบรรทัดถัดไป โดยบรรทัดถัดไปนั้นจะต้องเว้นระยะห่างจากขอบซ้าย 1.3 เซนติเมตร
 • รายการในเอกสารอ้างอิงท้ายเล่มรายงาน จะต้องตรงกับการอ้างอิงทีแทรกในเนื้อหา
 • ชื่อผู้แต่งที่เป็นคนไทยคำหน้านาม ให้ลงเพียงชื่อ ตามด้วยชื่อสกุล ถ้าเป็นคนต่างประเทศให้ใช้นามสกุลขึ้นก่อน คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค แล้วตามด้วยอักษรย่อของชื่อต้นและชื่อกลาง เช่น
  • ประสงค์ หลำสะอาด.
  • Brown, R.
  • Gowin, D.B.
 • ผู้แต่ง 2-3 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งทุกคน ใช้คำว่า “และ” ในภาษาไทย ใช้เครื่องหมาย & ในภาษาอังกฤษก่อนชื่อสุดท้าย เช่น
  • กมล ชูทรัพย์ และเสถียร เหลืองอร่าม.
  • ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์ พัฒนา มลพฤกษ์ และธำรงรัตน์ รุ่งเจริญ.
  • Tizard, B. & Hughes, M.
  • Kozmar, R. B., Bell, L. W. & Williams, G. W.
 • ผู้แต่งมากกว่า 3 คน ให้ลงชื่อผู้แต่งคนแรกตามด้วยคำว่า “และคนอื่น ๆ” สำหรับภาษาไทย และใช้คำว่า “et al.” สำหรับภาษาอังกฤษ เช่น
  • สุวิทย์ วิบุญผลประเสริฐ และคนอื่น ๆ.
  • Mortimore, P. et al.
 • ปีที่พิมพ์ ให้ลงปีที่พิมพ์ในวงเล็บหลังชื่อผู้แต่งโดยลงเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่คำว่า พ.ศ. หรือ ค.ศ. เช่น
  • (2556).
  • (2013).
 • ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ พิมพ์ด้วยตัวหนา หลังชื่อเรื่องให้ใส่เครื่องหมายมหัพภาค ถ้าเป็นชื่อเรื่องภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่ทุกคำ ยกเว้นคำนำหน้า (a, an, the) และคำสันธาร (in, on, at, of, etc.) หรื่อชื่อสปีชีส์ในชื่อวิทยาศาสตร์ เช่น
  • กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง.
  • Environmental Microbiology.
  • การติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus agalactiae ในปลานิล (Oreochromis niloticus).
  • Bioreactor Performance in Anaerobic Digestion of Fruit and Vegetable Wastes.
 • สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์ หากมีทั้งสำนักพิมพ์และโรงพิมพ์ให้สำนักพิมพ์ โดยไม่ต้องพิมพ์คำว่า “สำนักพิมพ์” ส่วนภาษาอังกฤษไม่ต้องใส่คำเหล่านี้ Publishers, Printing House, Press, Company หรือ Co. หรือ Ltd. หรือ Inc., และคำว่า The เช่น
  • บริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิช ลงว่า ไทยวัฒนาพาณิช.
  • The H.W. Wilson Co. ลงว่า H.W. Wilson
 • เมืองที่พิมพ์ ถ้าสำนักพิมพ์อยู่หลายเมืองให้ใช้ชื่อเมืองแรก

2. รูปแบบการลงรายการเอกสารอ้างอิงตามระบบ APA ระบบ APA จะใช้อ้างอิงในสาขาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลังเครื่องหมายทุกชนิดจะเคาะแป้นพิมพ์หนึ่งครั้ง

 • การลงรายการจากหนังสือ
  ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
  ตัวอย่าง

  วันเพ็ญ ภูติจันทร์. (2548). สรีรวิทยาทั่วไป. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.Wellman, H. M. (1983). The Social Psychology of Creativity. New York : Springer – verlay.
 • การลงรายการวิทยานิพนธ์
  ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ระดับวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหรือภาควิชา คณะ ชื่อสถาบัน.
  ตัวอย่าง
  ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล. (2525). แบบเรียนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิตภาควิชาอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.อนุสรณ์ สุชาตานนท์. (2536). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา และบุคลิกภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยการเรียนแบบร่วมมือ. ปริญานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.

2.3 รายงานการประชุมทางวิชาการ

ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ใน ชื่อรายงานการประชุม วัน เดือน ปี (หน้า). สถานที่พิมพ์ : หน่วยงานที่จัด.

ตัวอย่าง

กนกอร อัมพรายน์ มนตรี แก้วดวง รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์ และสายันต์ ตันพานิช. (2556). การเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของ

ผักหวานป่าโดยการเติมจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญเติบโตพืชและการปลูกร่วมกับแคบ้าน. ใน การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556 (หน้า 8-16). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

2.4 วารสารหรือนิตยสาร

ชื่อผู้เขียน. (พ.ศ. หรือ ค.ศ., เดือน). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้าของบทความที่อ้างอิง.

ตัวอย่าง

ศุภกิจ สุนาโท วิโรจน์ ภัทรจินดา พรชัย ล้อวิลัย และงามนิจ นนทโส. (2556). การใช้กากมันสำปะหลังจากการผลิตเอทานอล

หมักยีสต์ เพื่อเป็นอาหารในโครีดนม. แก่นเกษตร, 41(ฉบับพิเศษ 1), 87-91.

Sobhi, B., Adzahan, N. M., Shamsudin, R., AbKarim, S., Rahman, R. A., Jamilah Bakar and Ghazali, Z. (2013). Development of Instrumental Methods for Textural Evaluation of Chili Paste. Kasetsart Journal : Natural Science, 47(1), 122-131.

2.5 World wild web

ชื่อผู้เขียน. (พ.ศ. หรือ ค.ศ.). ชื่อเรื่อง [Online]. เข้าถึงได้จาก : …… [พ.ศ. หรือ ค.ศ., เดือน วันที่ที่เข้าถึง]

ตัวอย่าง

สุดฤดี ประเทืองวงศ์ ชัยสิทธิ์ ปรีชา สุพจน์ กาเซ็ม และจารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์. (2548). แบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยฮอร์โมนพืช และฆ่าเชื้อโรคพืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน [Online]. เข้าถึงได้จาก: http://www.rdi.ku.ac.th/exhibition/Year2548/01-KasetNational/Project/index_04.htm [2556, มกราคม 20]

Elieson, M. (2013). Fish Treatment Tips [Online]. Available : http://www.cichlid-forum.com/articles/treatment_tips.php [2013, December 14]</p%