ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

1. รหัสวิชา 4033702

2. จำนวนหน่วยกิต 2(2-0-4)

3. ชื่อวิชา (Course title) สัมมนาชีววิทยา (Seminar in Biology)

4. คณะ/ภาควิชา สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. ภาคการศึกษา ภาคต้น

6. ปีการศึกษา 2556

7. ห้องเรียน G702

8. วันเวลาเรียน จันทร์ เวลา 11.21-13.50 น.

9. กลุ่มเรียน 54110.041 และ 54111.042

10. ชื่อผู้สอน  (Instructor) : คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา

11. เงื่อนไขรายวิชา (Condition)

  • 11.1 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน ไม่มี
  • 11.2 วิชาบังคับร่วม ไม่มี

12. สถานภาพของวิชา (Status) วิชาเอกบังคับ

13. วิชาระดับ (Degree) ปริญญาตรี

14. เนื้อหารายวิชา (Course description) : นำเสนอบทความวิชาการในสาขาวิชาชีววิทยาจากวารสารวิชาการเพื่อการอภิปราย

15.ประมวลการเรียนรายวิชา

15.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป

  • 15.1.1เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงวิธีการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลทางชีววิทยา
  • 15.1.2 เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการนำมาใช้
  • 15.1.3 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเตรียมสื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ
  • 15.1.4 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
  • 15.1.5 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกไหวพริบและการตอบโต้ทางวิชาการ
  • 15.1.6 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการและหลักการจัดสัมมนาทางวิชาการ
  • 15.1.7 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเขียนรายงานทางวิชาการ

15.2 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์

ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน

1

3 มิ.ย. 2556

– บทนำ

– ความหมายและขอบข่ายของวิชาสัมมนา

– ชี้แจงข้อปฏิบัติและข้อตกลงในวิชาสัมมนา

– มอบหมายงาน

– แนะนำแหล่งข้อมูลให้นักศึกษาค้นคว้า

1. สนทนากับผู้เรียน

2. บรรยายประกอบสื่อ Power point

3.ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหา และสรุปร่วมกัน

 

คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา

2

10 มิ.ย. 2556

– นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อหาหัวข้อสัมมนาที่ตนเองสนใจ

– นักศึกษาหาอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา

– นักศึกษาฝึกการอ่านบทคัดย่อบทความวิชาการ

1. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการค้นข้อมูลจากวารสารวิชาการด้วยตนเองโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา

2. ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหา และสรุปร่วมกัน

นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา

 

3

17 มิ.ย. 2556

-การคิดอย่างมีระบบ

 

ฟังบรรยาย

 

อาจารย์ศักดิ์ชัย

กรรมารางกูร

4

24 มิ.ย. 2556

-การสืบค้นข้อมูล

(นักศึกษาส่งหัวข้อสัมมนาที่ตนเองสนใจพร้อมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา

ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 2556)

ฟังบรรยาย

 

อาจารย์ดอกรัก

ชัยสาร

5

1 ก.ค. 2556

นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

1. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการค้นข้อมูลจากวารสารวิชาการด้วยตนเองโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา

2. ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหา และสรุปร่วมกัน

นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา

 

6

8 ก.ค. 2556

จัดลำดับการนำเสนอ ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหา และสรุปร่วมกัน

อาจารย์ชวนพิศ

เรืองจรัส

7

15 ก.ค. 2556

-การใช้โปรแกรม Microsoft office word ฟังบรรยาย

อาจารย์ดอกรัก

ชัยสาร

8

22 ก.ค. 2556

หยุดวันอาสาฬหบูชา

นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

9

29 ก.ค. 2556

-การเขียนรายงานวิชาสัมมนา

(ส่งรายงานความก้าวหน้า ภายใน 31 ก.ค. 2556)

ฟังบรรยาย

อาจารย์พลวัต

ภัทรกุลพิสุทธิ์

10

5 ส.ค. 2556

-การเตรียม power point และนำเสนองานวิชาสัมมนา ฟังบรรยาย

อาจารย์เบญจมาศ

หนูแป้น และอาจารย์

กนกรัตน์ ใสสอาด

11

12 ส.ค. 2556

หยุดวันแม่แห่งชาติ

นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

12

19 ส.ค. 2556

 

นักศึกษาเตรียม power pointและเตรียมรายงานด้วยวาจา

1.นักศึกษาฝึกการเตรียมสื่อสำหรับนำเสนองาน

2. นักศึกษาฝึกการนำเสนอด้วยวาจาต่อหน้าที่ประชุม

นักศึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนา

21 ส.ค. 2556

นักศึกษานำเสนองานด้วยวาจา

 

1. นักศึกษานำเสนองาน

2. ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหา และสรุปร่วมกัน

คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา

ตามกลุ่มความ ถนัดเฉพาะด้าน

13

26 และ 28 ส.ค. 2556

นักศึกษานำเสนองานด้วยวาจา

 

1. นักศึกษานำเสนองาน

2. ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหา และสรุปร่วมกัน

คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ตามกลุ่มความ

ถนัดเฉพาะด้าน

14

2 และ 4 ก.ย. 2556

นักศึกษานำเสนองานด้วยวาจา

 

 

1. นักศึกษานำเสนองาน

2. ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหา และสรุปร่วมกัน

คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา

ตามกลุ่มความ

ถนัดเฉพาะด้าน

15

9 และ 11 ก.ย. 2556

นักศึกษานำเสนองานด้วยวาจา

 

1. นักศึกษานำเสนองาน

2. ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหา และสรุปร่วมกัน

คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา

ตามกลุ่มความ

ถนัดเฉพาะด้าน

16

16 ก.ย. 2556

นักศึกษานำเสนองานด้วยวาจา

 

1. นักศึกษานำเสนองาน

2. ร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหา และสรุปร่วมกัน

คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา

ตามกลุ่มความ

ถนัดเฉพาะด้าน

 

16. การประเมินผลการสอน

16.1 การประเมินการสอน

16.1.1 รายงานความก้าวหน้า 15%

16.1.2 นำเสนองาน 40%

16.1.3 รายงานสมบูรณ์ 25%

16.1.4 ความสนใจและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 20%

16.1.5 การประเมินอิงเกณฑ์

80-100                   A

75-79                     B+

70-74                     B

65-69                     C+

60-64                     C

55-59                     D+

50-54                     D

0-49                       E