กำหนดการกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา

กำหนดการกิจกรรมของกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษาประกาศกำหนดการกิจกรรมรับน้องใหม่และปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมรับน้องใหม่ด้วยรัก (นักศึกษาทุกคณะ) ณ ด้านล่างหอประชุมวชิราลงกรณ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 (สวมเสื้อสีขาว กางเกงวอร์ม และรองเท้าผ้าใบ)

เวลา 07.30 – 17.00 น. กิจกรรมประชุมเชียร์น้องใหม่

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 (สวมเสื้อสีขาว กางเกงวอร์ม และรองเท้าผ้าใบ)

เวลา 07.30 – 12.00 น. กิจกรรมพี่ชวนน้องร้องเพลงมหาวิทยาลัย

เวลา 13.00 – 15.00 น. กิจกรรมร้องเชียร์

เวลา 15.00 – 17.00 น. กิจกรรมรวมพลังน้องใหม่ร้องเพลงมหาวิทยาลัย ณ สนามกีฬา ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 (สวมเสื้อสีดำ กางเกงวอร์ม และรองเท้าผ้าใบ)

เวลา 07.30 – 17.00 น. กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์น้องพี่ (พาน้องเข้าฐาน)

วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 (สวมเสื้อน้องใหม่)

เวลา 07.00 – 13.30 น. กิจกรรมรักน้องปลอดเหล้า

เวลา 18.00 – 20.00 น. กิจกรรมเฟรชชี่ไนท์

กิจกรรมที่ 2 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา)

วันจันทร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ

เวลา 08.00 – 18.30 น. รายงานตัวปฐมนิเทศนักศึกษา

1) นักศึกษาคณะครุศาสตร์

2) นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

3) นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

4) นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

เวลา 08.30 – 12.00 น. รับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

เวลา 13.00 – 13.30 น. นักศึกษารายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศ

1) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

2) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3) นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

เวลา 13.30– 16.30 น. รับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

หมายเหตุ :

1. กิจกรรมปฐมนิเทศเป็นกิจกรรมบังคับที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วม ในกรณีที่มี

ปัญหาไม่สามารถเข้าร่วมได้ให้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 077-355626

2. กิจกรรมรับน้องใหม่ด้วยรักเป็นกิจกรรมบังคับเลือกที่นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วม