ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงงาน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงงาน

ด้วยนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 4 ได้จัดทำโครงงานทางชีววิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกทักษะกระบวนการวิจัยให้สมบูรณ์ตลอดจนเกิดบรรยากาศทางวิชาการในสาขาวิชาชีววิทยา จึงได้จัดให้มีการนำเสนอหรือสอบข้อเสนอโครงงานทางชีววิทยาขึ้นในวันที่ 30-31กรกฎาคม 2556 นี้ ณ ห้อง SC105 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ จึงขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบข้อเสนอโครงงานฯ โดยพร้อมเพรียงกัน เริ่มตั้งแต่เวลา 8.๐๐ น. เป็นต้นไป