อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ชลินดา อริยเดช อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลินดา อริยเดช สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาพืชศาสตร์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนชีววิทยา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)