กำหนดการการประชุม

กำหนดการการประชุม

10 มีนาคม 2557
๐8.๐๐-๐8.3๐ น. ลงทะเบียน ณ ห้อง GA102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8๐ พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ชมวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

๐8.3๐-๐9.๐๐ น.

พิธีเปิด ณ ห้อง GA102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8๐ พรรษา

– ผศ.สมพร โตใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวรายงาน

– ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิดงาน

๐9.๐๐-1๐.๐๐ น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวสารสนเทศและเทคนิคทางโมเลกุลสำหรับการพัฒนาวัคซีนโรคเลปโตสไปโรซีส” (Bioinformatics and Molecular Technique for Leptospirosis Vaccine Development) โดย อ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
1๐.๐๐-1๐.2๐ น. พักทานอาหารว่าง
1๐.2๐-12.๐๐ น. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ณ ห้อง GA102
12.๐๐-13.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.๐๐-15.2๐ น. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ณ ห้อง GA102
15.2๐-15.5๐ น. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8๐ พรรษา
15.5๐-16.๐๐ น. มอบรางวัลการนำเสนอผลการวิจัยยอดเยี่ยม ณ ห้อง GA102
16.๐๐-16.3๐ น. ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย
11 มีนาคม 2557
๐9.๐๐-13.๐๐ น. **ทัศนศึกษาฟาร์มหอยนางรม “สินมานะฟาร์มสเตย์” ชมการสาธิตการเลี้ยงหอยนางรม หอยแมลงภู่ และหอยแครง การเก็บเกี่ยวและการบริโภค พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน

**ผู้เข้าการร่วมประชุมที่สนใจเข้าร่วมการทัศนศึกษา สามารถแจ้งความประสงค์ในการขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่เกินวันที่ 5 มีนาคม 2557) พร้อมโอนเงินค่าใช้จ่ายท่านละ 6๐๐ บาท