ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และอาจารย์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ ๓ ประจำปี 2557 (The 3rd Undergraduate Research Conference on Biology : URCB 2014) ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 8๐ พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลงานวิจัย ปัญหาพิเศษ หรือโครงงาน และเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการวิจัยระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัย

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://biology.sci.sru.ac.th/urcb/urcb-2014/ พิเศษสำหรับนักศึกษาทุกสถาบันฟรีค่าลงทะเบียน