คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4 – ม. 6 ในปีการศึกษา 2557 สังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี หากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วจะต้องไม่เกิน 6 เดือน
  2. เป็นผู้มีใจรักสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
  3. อายุไม่เกิน 2๐ ปี