กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย

กำหนดการนำเสนอแบบบรรยาย

กำหนดการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ 3  ณ ห้อง GA102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันที่ 10 มีนาคม 2557
ที่ เวลา เรื่อง ผู้นำเสนอ สถาบัน
1 10.20 น. สถานภาพของสัตว์ป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติบางหมาน – ถ้ำลูกน้ำ – ทุ่งไข่ห่าน อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี สายสนิท พงศ์สุวรรณ และคณะ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
2 10.40 น. ผลของอาหารและชิ้นส่วนพืชในการชักนำให้เกิดแคลลัสและยอดของทุเรียนเทศ อรอุษา อินวรรณะ และคณะ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
3 11.00 น. คุณสมบัติทางเคมีของข้าวพื้นเมืองภาคใต้พันธุ์ดอกพะยอม นูรีย๊ะ มิยะ และคณะ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
4 11.20 น. ผลของสารสกัดสมุนไพรในการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ Xanthine oxidase ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเกาต์ (gout)

ปรียานุช เอียดสี

และจาตุรนต์ ทิพย์วงศ์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
5 11.40 น. การคัดแยกราเอนโดไฟต์ที่มีผลต่อการยับยั้งเชื้อก่อโรคพืชบางชนิดจากผักกูด ผักเหมียง และผักหวานบ้าน ชัยชนะ คงณรงค์ และคณะ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
6 13.00 น. ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติของกาวยางธรรมชาติอีพอกไซด์ ศรวิตรี สังข์แก้ว และคณะ สาขาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
7 13.20 น. ความหลากหลายของไส้เดือนทะเลตำบลท่าทองใหม่ และตำบลตะเคียนทอง เขตอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กัลยาณี ศรีสุข และคณะ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
8 13.40 น. การบำบัดตะกั่วและแคดเมียมจากมลพิษทางอากาศโดยใช้ต้นเคราฤาษี (Tillandsis usenoides L.) ณัฐกานต์ รอคคืน และคณะ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
9 14.00 น. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวหอมไชยา

กาญจนา ทองมา

และคณะ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10 14.20 น. การวิเคราะห์พฤกษเภสัชวิทยาของสารประกอบฟีโนลิกส์รวม และสารต้านอนุมูลอิสระของกาแฟเขียวและใบชาเขียว เพื่อใช้ในเวชสำอาง

กนกวรรณ เทียมยม

และคณะ

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
11 14.40 น. ชนิดและการตายโดยอุบัติเหตุ (Road kill) ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรณิการ์ กระบิล และคณะ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
12 15.00 น. การศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคผิวหนังของหมอพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช อรุณกมล สุวรรณสิงห์ และคณะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
13 15.20 น. การแยกองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากของต้นราชดัด อมรรัตน์ มีดำ และปรินุช ชุมแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี