สาขาวิชาชีววิทยาจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านชีววิทยา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 (The 3rdUndergraduate Research Conference on Biology; URCB2014) ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้มีเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประโยชน์ คุปต์กาญจนากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในงานมีกิจกรรมทางวิชาการที่สำคัญคือการบรรยายพิเศษหัวข้อ “ชีวสารสนเทศและเทคนิคทางโมเลกุลสำหรับการพัฒนาวัคซีนโรคเลปโตสไปโรซีส” โดย อ.ดร.ศุภชัย นิติพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัยหรือโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และจากมหาวิทยาลัยอื่นในเขตภาคใต้ ในแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์