รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส. ครั้งที่ 1

นางสาว นัทติยา อินทร์ทอง
นาย พีระพงศ์ ย่องแก้ว
นาย เจษฎา บุญรักษา
นาย จิรวัฒน์ ปานซัง
นาย เกียรติกร คงเขียว
นางสาว จินตนารี ศรีสุข
นางสาว นันท์นภัส ดวงสุวรรณ
นางสาว ขวัญจิรา สุขวัสดิ์
นางสาว อาภาพร เรืองแดง
นางสาว อุทุมพร พวงงาม
นางสาว จุฑาทิพ แป้นกลาง
นางสาว รัตนากร ทวีเฉลิมดิษฐ์
นางสาว กุลธิดา แสงมณี
นางสาว วริษา ศานติโพธิ์วัฒน์
นางสาว ณิชารีย์ ชาวสมุทร
นางสาว สุภาพร หนูสีแก้ว
นาย โชคดี ขุนแก้ว
นางสาว อรทัย ชนะกาญจน์
นางสาว อรอุมา กว้างซ้วน
นางสาว เพลินพิศ อิสโร
นาย สานิวัฒน์ ชารัตน์
นางสาว ปิยมาศ เจริญศิริลักษณ์
นางสาว พัชรนันท์ แก้วมณี
นางสาว สุนิสา ศรีอ่อน
นางสาว สกาวรัตน์ ทองอินทร์
นางสาว ภณิชชา สุวรรณ์
นาย ณิชพน ศิวิ
นางสาว ณัฐฐินี ถั่วเถื่อน
นางสาว มารศรี แก้วลีเล็ด
นางสาว สุทธิดา พันธ์แสน
นาย ศุภชัย วิเชียรวงศ์