รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการ “ค่ายชีววิทยาภาคฤดูร้อน มรส.” (SRU Bio Summer Camp)

หลักการและเหตุผล

ชีววิทยาเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการเรียนรู้พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดระบบสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต การอาศัยในแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับแหล่งอาศัย โดยเป็นรากฐานสำคัญของการนำความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การเพิ่มพูนความรู้เหล่านี้ตลอดจนการฝึกทักษะปฏิบัติการพื้นฐานทั้งในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม นอกจากจะเป็นการปลูกฝังเจตคติที่ดีแก่เยาวชนแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดระบบสิ่งมีชีวิต และฝึกทักษะปฏิบัติการภาคสนามแก่นักเรียน

2) เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อชีววิทยาและวิทยาศาสตร์พื้นฐานแก่นักเรียน

3) เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจและมีความรักและหวงแหนต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ