กำหนดการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กำหนดการนำเสนอการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ลำดับการนำเสนอ

ชื่อนักศึกษา

หน่วยงานที่ฝึก

1 นางสาวยุริตา สืบเหม ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
นางสาวรัชนีกร สติภา
2 นางสาวซีตีฮาหยา ยีมิ่ง ภาคชีววิทยาและพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาวณัติมา ขำเกิด
3 นางสาวอรอนงค์ แซ่ฮั้น ภาควิชาพืชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ        ม.สงขลานครินทร์
นางสาวนูรมา มาสากี
4 นางสาวซารานิง เจ๊ะตือเง๊าะ สำนักงานวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
นางสาวซูรีซา เด็ง
5 นางสาววาสนา จำปาทอง ภาควิชาพืชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
6 นางสาวจันทร์จิรา นาครอด มหาวิทยาลัยทักษิณ
นางสาวสุดารัตน์ ร่วมพันธ์
นางสาวสินีนาฏ เพ็งประพันธ์
7 นางสาวหัสยา จันทร์สีดำ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
นางสาวนอร์รีซา ปอ
8 นางสาวธิดารัตน์ เพ็ชรคงอ้น สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
นางสาวอรอนงค์ สุกใส
9 นางสาวเอมวิกา สุธานันต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
นางสาวมลิษา แซ่ลิ้ม
นางสาวปรอยฝน บุตรจร
10 นางสาวมลิสา ด้วงเสน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา
11 นางสาวนูรียานี แวกาจิ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต
นางสาวแวซัยนาบ วอฮะ
นางสาวอัฐภรณ์ เจะสะเมาะ
12 นางสาวศุภนางค์ มีพร้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
นางสาววนิดา บุตดิพรรณ์
13 นางสาวอูลลีญา มามะ ห้องปฏิบัติการกลางสงขลา
14 นางสาวมากลือซง มะตง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี
นางสาวนูรฮายาตี ดาเอ๊ะ
15 นางสาววรวรรณ เปียชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง
นางสาวศิริวรรณ ศรีสงคราม
16 นางสาวชาวดี เสียงหวาน สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา
17 นางสาวอาบีญา อาจสัน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งภูเก็ต
18 นางสาวสิเรียม พรหมสวัสดิ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่
นางสาววรรณา บรรดา
19 นางสาวนาฏยา ศักดา สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
20 นางสาวยูรีดา หวังกูหลำ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด
นางสาวผกาทิพย์ สองหลง
21 นางสาวโสรยา สูดี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง นราธิวาส
นางสาวสุไวบะห์ แนปิแน
22 นางสาวซีตีมารีแย มูซอ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา
23 นางสาวเสาวลักษณ์ นวลละออง สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
นางสาวบุษยานารถ คีรี
24 นางสาวอุมาพร สำเภาทอง ศูนย์บริหารศัตรูพืชสุราษฏร์ธานี
นางสาวปัทมวรรณ ปานเพชร
25 นายสัญพิชา มหานิล กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช
นางสาวกิตติมา นวลแก้ว

 

* เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 8:00-8:20 น. เริ่มนำเสนอตั้งแต่ 8:30 น.

โดยลำดับที่ 1-15 ให้นำเสนอในวันที่ 16 ก.ค. 57 และ 16- 25 ให้นำเสนอในวันที่ 17 ก.ค. 57