องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย

องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย

องค์ประกอบของข้อเสนอโครงงานจะต้องประกอบไปด้วยส่วนประกอบดังนี้

1 หน้าปก

หน้าปกข้อเสนอโครงงานทางชีววิทยาจะต้องประกอบไปด้วย ชื่อโครงการ ชื่อปริญญา ชื่อผู้วิจัย คณะกรรมการที่ปรึกษา

2 เนื้อหา

เนื้อหาของข้อเสนอโครงงานทางชีววิทยาจะต้องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

 บทที่ 1 บทนำ : ประกอบด้วย

1.1 ที่มาและความสำคัญ เป็นส่วนที่อธิบายถึงปัญหาและเหตุผลที่ต้องทำการวิจัย โดยเน้นถึงความสำคัญของปัญหาในสวนนี้ควรมีการอ้างอิงเอกสาร

1.2 วัตถุประสงค์ เป็นสวนที่อธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการวิจัยที่ชัดเจนและมีขอบเขตที่แน่นอน ในกรณีที่มีวัตถุประสงค์หลายข้อ ควรแยกเป็นข้อๆ อย่างชัดเจน

1.3 ขอบเขตการวิจัย ต้องมีการกำหนดขอบเขตการวิจัยที่แน่นอนเพื่อให้ครอบคลุมปัญหาและวัตถุประสงค์

1.4 สถานที่และระยะเวลาการทำวิจัย สถานที่ เป็นส่วนที่บอก ให้ทราบถึงสถานที่ที่ทำการ วิจัย เช่น บริเวณเก็บตัวอย่าง และห้องปฏิบัติการ ส่วนระยะเวลาการทำวิจัย เป็นการกำหนดเวลาที่คาดว่าจะเริ่มต้นและสิ้นสุดการวิจัยรวมถึงระยะเวลาทั้งหมด

บทที่ 2 การตรวจเอกสาร : เป็นส่วนสรุปข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาที่จะทำการวิจัย มีการอ้างอิงเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 บทที่ 3 วิธีการศึกษา : ประกอบด้วย

3.1 วัสดุอุปกรณ์ เป็นส่วนของวัสดุและอุปกรณ์เฉพาะที่สำคัญและจำเป็น สำหรับการวิจัยในบางกรณีอาจมีการอธิบายรายละเอียดต่างๆ ของอุปกรณ์นั้นด้วย

3.2 สารเคมี เป็นรายการสารเคมีที่ต้องใช้ในการวิจัย รวมทั้งอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ด้วย

3.3 วิธีการทดลอง เป็นส่วนที่กล่าวถึงวิธีการดำเนินการวิจัย เช่น วิธีการวิเคราะห์ วิธีการเก็บตัวอย่าง หากเป็นวิธีที่มีผู้เสนอไว้แล้ว ให้อ้างอิงเอกสารที่ได้บรรยายถึงวิธีการนั้นๆ ด้วย

3.4 แผนการดำเนินงาน เป็นส่วนที่บอกถึงแผนการปฏิบัติการวิจัยทั้งโครงการตั้งแต่การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล การเขียนข้อเสนอโครงการ การทำการทดลอง การเขียนรายงาน โดยต้องเขียนเป็นตารางงานแต่ละข้อพร้อมระบุระยะเวลาที่ดำเนินการงานแต่ละข้อนั้น

เอกสารอ้างอิง :  แสดงรายการเอกสารต่างๆ ที่อ้างอิงถึงทั้งหมด โดยใช้รูปแบบการเขียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี