การเตรียมผลงาน

ผลงานที่นำเสนอ

  • ต้องเป็นผลงานวิจัย โครงงาน หรือปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยต้องไม่เคยนำเสนอในการประชุมเสนอผลงานวิจัยที่ใดมาก่อน การตอบรับให้นำเสนอแบบใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ

ประเภทของการนำเสนอ

  1. การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) ผู้นำต้องใช้เวลาในการนำเสนอเรื่องละ 15 นาที ตอบคำถาม 4 นาที การนำเสนอให้ใช้ภาษาไทยเท่านั้น
  2. การนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ผู้นำเสนอต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนดเพื่อตอบคำถาม

การส่งบทคัดย่อ

  • เปิดรับบทคัดย่อวันที่ 3-20 กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เจ้าของผลงานจะต้องจัดทำไฟล์บทคัดย่อนามสกุล .doc หรือ .docx แล้วส่งมาทางอีเมลล์ biology.sru@gmail.com เท่านั้น โดยจะมีการแจ้งผลการพิจารณาทางเว็บไซต์ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 คำแนะนำสำหรับการเขียนบทคัดย่อ [.pdf] [.docx]

การส่งบทความฉบับสมบูรณ์

  • ผู้เขียนที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอแบบบรรยาย จะต้องส่งบทความฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2557โดยจัดทำไฟล์บทความนามสกุล .doc หรือ .docx แล้วส่งมาทางอีเมลล์ biology.sru@gmail.com เท่านั้น พร้อมทั้งลงทะเบียนผู้นำเสนองานทางเว็บไซต์ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2557

การเตรียมบทความฉบับสมบูรณ์

  • บทความต้นฉบับต้องมีความยาวไม่เกิน 8 หน้า พิมพ์ด้วยภาษาไทย ใช้อักษร TH Niramit AS [ดาวน์โหลดhttp://www.f0nt.com/release/13-free-fonts-from-sipa/] คำแนะนำสำหรับการเตรียมบทความฉบับสมบูรณ์ [.docx] [.pdf]

การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์

  • จัดทำโปสเตอร์ขนาดกว้าง x สูง เท่ากับ 80  เซนติเมตร x 120 เซนติเมตร สามารถนำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อหาในโปสเตอร์ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา ผลและอภิปรายผล สรุปผล และเอกสารอ้างอิง
  • เจ้าของผลงานจะต้องยืนประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน และตอบคำถามในช่วงเวลาที่กำหนดให้ โดยจะมีคณะกรรมการฯ และผู้ร่วมงานเยี่ยมชม
  • กำหนดให้ติดโปสเตอร์ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา 15.3๐ น. เป็นต้นไป หรือก่อนเวลา 8.๐๐ น. ของวันจันทร์ที่ 1๐ มีนาคม 2557 และให้เก็บโปสเตอร์ภายในจันทร์ที่ 1๐ มีนาคม 2557 หลังเวลา 16.๐๐ น.